ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΑΛΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΚΕ

ΑΝΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Μεσιτική εταιρία ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΑΓΓ. ΕΠΙΜΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ: 300062
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ: Έγγραφη καταγγελία κατά της εταιρίας μας μπορεί να υποβληθεί ενώπιον της Τράπεζας της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης – Δ.Ε.Ι.Α. για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: Δεν έχουμε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ποσοστό >10% στα δικαιώματα ψήφου ή στο κεφάλαιο καμίας ασφαλιστικής επιχείρησης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: Δεν υφίσταται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής επιχείρησης συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης σε ποσοστό >10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της εταιρίας μας.
 

ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ [ν.4583/2018]: «Μεσίτης ασφαλίσεων»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με γραπτή εντολή του πελάτη, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Τηλ.: 210 9702760

©2019 by MGIS. Proudly created with Wix.com